متن دعای خیر برای مسافر مجرب ترین دعای

متن دعای خیر برای مسافر مجرب ترین دعای

2 مشاهدة

مرفوع 1 خانة فارغة مضى